top of page

About Us

Welcome to our school!

 

Sabai-Jai International Kindergarten Schoolwas established in June 2000 by the Deputy Minister of Education. The school has received full accreditation and licenses from the Ministry of Education. 

 

Sabai-Jai International Kindergarten Schoolis located in Muban Sammakorn, Ramkhamhaeng 110 Road. SBI is committed to providing each and every child with a quality early-childhood education. SBI’s learning environment is warm and receptive to every nationality, culture, and religion. 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสัมมากรถนนรามคำแหง110 โรงเรียนได้ก่อตั้งและเปิดการเรียนการสอนเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2543 โดยได้รับอนุญาตการจัดตั้งพร้อมอนุมัติหลักสูตรการสอนปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ สอนโดยครูเจ้าของภาษาซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงการพูดที่ถูกต้องจากคุณครูทุกท่านที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยโดยหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบไป ด้วยวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะดนตรีคอมพิวเตอร์รวมถึงการพัฒนาทางร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ด้วยท่านผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการเรียนการสอนในตอนเริ่มต้นของวัยเรียนได้ดีที่สุด

bottom of page